PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY”

Daj dzieciom dobrą wolę,
daj wysiłkom ich pomoc,
ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.

                                                                                        Janusz Korczak, Modlitwa wychowawcy

MISJA I WIZJA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY”

Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając  w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.

Realizując swoją misję szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia.

KIERUNEK DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

Cel wychowania: pomoc każdemu uczniowi w nauce myślenia, czyli poszukiwania prawdy we wzmacnianiu woli, tak by mógł odważnie realizować wyznaczone cele, korzystając w sposób właściwy z siły napędowej jaką są uczucia, przy poszanowaniu wolności dziecka i opierając się na działaniu rodziców.

Celem wychowania jest dążenie do tego, aby każdy z naszych uczniów i uczennic stale i świadomie starał się być:

 • Uporządkowanym, w jego postawie zewnętrznej i wewnętrznej oraz w używaniu własnego czasu; szanując prawdę i naturalny porządek rzeczy.
 • Pracowitym, w jego stałym pragnieniu, by dobrze uczynić każdą rzecz.
 • Hojnym, w dzieleniu się nie tylko swoimi rzeczami, ale także włąsnym życiem, z tymi, których ma naokoło siebie,
 • Odpowiedzialnym, w swojej wolności, zobowiązanym wobec swojego własnego życiowego projektu.

I jako  owoc powyższego, radosnym w swojej postawie wobec świata, w obliczu odkrywania sensu własnego życia płynącego z rozwijania życia wewnętrznego.

KLUCZOWE  ZAŁOŻENIA KONCEPCJI WYCHOWAWCZEJ

Wychowanie to nauczenie myślenia, decydowania i działania według dobrze ukształtowanego sumienia, przy wykorzystaniu wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich w oparciu o tak zwane okresy sensytywne.

Działania profilaktyczne opisane w programie umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w budowaniu dojrzałej osobowości, kształtują  postawy asertywne w sytuacjach zagrożeń, pozwalają uczniom zrozumieć oraz umiejętnie przestrzegać  norm społecznych oraz postępować według  przyjętego systemu wartości.

Cnoty główne i wartości im przyporządkowane:

WRZESIEŃ- PRACOWITOŚĆ-  „Tylko praca daje nam okazję odkryć nam nas samym”.

„0”

 • Dokładnie wykonuję obowiązki związane z pełnionym dyżurem.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach.
 • Starannie wykonuję prace domową.
 • Doprowadzam swoją pracę do końca.

Kl.1-3

 • Biorę aktywny udział w zajęciach.
 • Dokładnie wykonuję obowiązki związane z pełnionym dyżurem.
 • Starannie wykonuję prace domową i jestem zawsze przygotowany do zajęć.
 • Podejmowane zadania doprowadzam do końca mimo napotkanych trudności.

Kl.4-8

 • Biorę aktywny udział w zajęciach.
 • Sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone zadanie.
 • Starannie wykonuję prace domową i jestem zawsze przygotowany do zajęć.
 • Jestem świadomy sensu podejmowanego wysiłku.

 

Obszar działań profilaktycznych:  promocja czytelnictwa

Cel: kształtowanie świadomości czytelniczej u uczniów.

Zadania:

 • Popularyzacja książek i czasopism wśród dzieci i młodzieży.
 • Wdrażanie do codziennego czytania – czerpanie radości z lektury.
 • Książka inspiracją do pozytywnego nastawienia do świata, przyrody i ludzi.

 

PAŹDZIERNIK –PORZĄDEK- „Porządek prowadzi do wszelkich cnót”. 

 „0”

 • Przychodzę punktualnie na zajęcia.
 • Zachowuje się kulturalnie przy stole.
 • Dbam o porządek w miejscach, w których przebywam.
 • Przestrzegam kodeksu klasowego.

Kl. 1-3

 • Przychodzę punktualnie na zajęcia.
 • Zachowuje się kulturalnie przy stole.
 • Dbam o porządek w miejscach, w których przebywam.
 • Przestrzegam kodeksu klasowego.

Kl. 4-8                              

 • Przychodzę punktualnie na lekcje.
 • Porządkuję swoje miejsce pracy, dbam o porządek w miejscach, w których przebywam.
 • Przestrzegam kodeksu klasowego.
 • Zachowuję się kulturalnie przy stole.

Obszar działań profilaktycznych: adaptacja nowych uczniów do warunków szkolnych.

Cel : Przyjazna adaptacja dziecka w szkole. Wdrożenie uczniów do obowiązków szkolnych w przyjaznej atmosferze.

Zadania :

 • Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji życiowej.
 • Budowanie pomostu pomiędzy nabytymi a nowymi doświadczeniami szkolnymi.
 • Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.
 • Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i wdrażanie do porządku materialnego i naturalnego w środowisku szkolnym .

 

LISTOPAD- PATRIOTYZM/ MĘSTWO- „Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że jest nasza”.

„0”

 • Znam pojęcie: „Ojczyzna”
 • Znam swoje najbliższe otoczenie (potrafię się przedstawić, znam swój adres).
 • Znam symbole narodowe, ważne święta narodowe.
 • Staję w obronie słabszych

Kl. 1-3

 • Znam pojęcia: „Ojczyzna”, ”Naród”, “Mała Ojczyzna” .
 • Znam położenie Polski na mapie Europy, symbole i święta narodowe.
 • Nie poddaję się wobec przeciwności.
 • Wytrwale wypełniam swoje obowiązki.
 • Występuję publicznie podczas uroczystości szkolnych lub miejskich.

Kl. 4-8

 • Znam historie i tradycje swojego miasta.  
 • Znam granice Polski, potrafię wymienić sąsiadów.
 • Znam sylwetki bohaterów narodowych.
 • Uczestniczę w obchodach świąt narodowych.
 • Odmawiam, gdy jestem namawiany do złego postępowania.
 • Odważnie bronię swojego zdania.

 Obszar działań profilaktycznych:  Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Cel: Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich.

Zadania:

 • Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej.
 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.
 • „Moja mała ojczyzna” – zapoznanie z historią i tradycją Płońska i okolic.
 • Praca w ramach wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej.

 

GRUDZIEŃ- HOJNOŚĆ- „Im więcej daję,  tym więcej otrzymuję”.

„0”

 • Dostrzegam potrzeby innych ludzi.
 • Potrafię dzielić się z innymi i cieszę się z tego co mam.
 • Znam sposoby pomocy innym (ofiarowanie swojego czasu, zainteresowania, rozmowy, uśmiechu).
 • Biorę udział w akcjach charytatywnych.

Kl. 1-3

 • Dostrzegam potrzeby innych ludzi.
 • Potrafię dzielić się z innymi i cieszyć się z tego co mam.
 • Biorę udział w akcjach charytatywnych.
 • Potrafię zrezygnować z czegoś dla dobra innych.

Kl.4-8

 • Dostrzegam potrzeby innych ludzi.
 • Podejmuję decyzje, z czego mogę zrezygnować dla dobra innych.
 • Biorę udział w akcjach charytatywnych.
 • Potrafię dzielić się własnym życiem z innymi ( czas, rozmowa, modlitwa).

Obszar działań profilaktycznych:  postawy i zachowania społecznie pożądane.

Cel: kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych.

Zadania:

 • Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości.
 • Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetów.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia się i pozytywnego stosunku do drugiego człowieka.

 

STYCZEŃ- SAMODZIELNOŚĆ- „Samodzielność  jest drogą do odpowiedzialności”.

„0”

 • Sam się ubieram i rozbieram .
 • Pamiętam o sprzątaniu po sobie (również w jadalni).
 • Samodzielnie wykonuje powierzone mi zadania.
 • Pamiętam o higienie osobistej.

Kl. 1-3

 • Samodzielnie odrabiam pracę domową
 • Samodzielnie pilnuję porządku.
 • Samodzielnie potrafię gospodarować czasem wolnym.
 • Pamiętam o higienie osobistej.

Kl. 4-8

 • Samodzielnie wykonuję swoją pracę domową i przygotowuję się do lekcji.
 • Samodzielnie poszukuję informacji, szukam nowych rozwiązań sytuacji.
 • Potrafię wypowiadać swoje zdanie z szacunkiem do innych.
 • Potrafię przyjąć konsekwencje swego zachowania.

Obszar działań profilaktycznych:  codzienne bezpieczeństwo.

Cel: Przygotowanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i samodzielności.

Zadania:

1)        Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

2)        Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

3)        Wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

4)        Zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczek.

 

LUTY- ODPOWIEDZIALNOŚĆ – „Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym”.

„0”

 • Codziennie noszę i dbam o mundurek.
 • Dbam o rzeczy własne i innych.
 • Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie.
 • Przestrzegam zasad ustalonych w grupie.

Kl.1-3

 • Codziennie noszę i dbam o mundurek.
 • Dbam o mienie szkoły i własność innych ludzi.
 • Odpowiedzialnie wywiązuje się z obowiązków ucznia, kolegi.
 • Przestrzegam zasad ustalonych w grupie.

Kl. 4-8

 • Codziennie noszę i dbam o mundurek.
 • Dbam o mienie szkoły i własność innych ludzi.
 • Dbam o kulturę słowa na co dzień i w świecie wirtualnym.
 • Odpowiedzialnie wywiązuję się z obowiązków ucznia, kolegi.

Obszar działań profilaktycznych: profilaktyka nałogów i uzależnień.

Cel: Zapobieganie przeciwko nałogom i uzależnieniom wśród uczniów.

Zadania:

 • Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne uczniów.
 • Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol).
 • Kształtowanie odpowiedzialnych postaw.

 

 MARZECSZACUNEK – „Okazywany szacunek człowiekowi czyni go lepszym”.

„0”

 • Szanujemy nasze koleżanki i kolegów.
 • Szanujemy i dbamy o nasze zabawki.
 • Okazujemy szacunek osobom starszym i rodzicom naszych kolegów i koleżanek.
 • Dbamy o nasze zaszyty.
 • Okazujemy szacunek osobie wchodzącej do klasy poprzez wstanie i powiedzenie „Dzień dobry”.
 • Używać słów „Dzień dobry”, „Dziękuję”, „Przepraszam”.

Kl. 1-3

 • Okazujemy szacunek dorosłym.
 • Używamy słów „Dzień dobry”, „Dziękuję”, „Przepraszam”.
 • Szanujemy nasze koleżanki i kolegów.
 • Okazujemy szacunek osobie wchodzącej do klasy poprzez wstanie i powiedzenie „Dzień dobry”.
 • Przepuszczamy nauczycieli w drzwiach, a chłopcy przepuszczają dziewczynki w drzwiach.

Kl.4-6

 • Okazujemy szacunek innym ludziom ( w szkole nauczycielom, kolegom i koleżankom).
 • Okazujemy szacunek osobie wchodzącej do klasy poprzez wstanie i powiedzenie „Dzień dobry”.
 • Współpracujemy a nie rywalizujemy.
 • Cieszymy się z sukcesów koleżanek i kolegów.
 • Słuchamy innych i szanujemy to, że mogą mieć inne zadanie. 
 • Stosujemy się do zasad panujących w domu i w szkole, bo wiemy, że dzięki temu tworzymy dobrą atmosferę. 
 • Przepuszczamy nauczycieli w drzwiach, a chłopcy przepuszczają dziewczynki.

 

KWIECIEŃ- SZCZEROŚĆ – „Szczerość pozwala na odkrycie prawdziwej przyjaźni”.

„0”

 • Potrafię szczerze podziękować.
 • Dbam o to, by słowa, których, używam nie raniły innych.
 • Umiem dostrzec różnice między prawdą a kłamstwem.
 • Potrafię przyznać się do popełnianych błędów, zaniedbań, zasad obowiązujących w klasie.

Kl.1-3

 • Potrafię szczerze podziękować.
 • Dbam o to, by słowa, których używam nie raniły innych.
 • Umiem dostrzec różnice między prawdą a kłamstwem.
 • Potrafię przyznać się do popełnianych błędów, zaniedbań, zasad obowiązujących w klasie.

Kl.4-8

 • Umiejętność taktownego wypowiadania się w prawdzie.
 • Mówię prawdę nawet w sytuacjach, w których mogę ponieść konsekwencje.
 • Potrafię kulturalnie i stanowczo odmówić.
 • Potrafię przyznać się do popełnianych błedów, zaniedbań, zasad obowiązujących w klasie.

Obszar działań profilaktycznych:  dbałość o własny wizerunek.

Cel: kształtowanie nawyku życia w zgodzie z własnymi przekonaniami.

Zadania:

 • Kształtowanie postawy asertywnej i umiejętności asertywnego zachowania.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 • Wspieranie w dążeniu do rozwoju osobowości i świadomego stosunku do siebie i innych osób.
 • Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji.
 • Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji – taktownego wypowiadania się w prawdzie.

 

MAJ- ODWAGA

„0”

 • Mówię prawdę.
 • Nie mówię źle o innych.
 • Potrafię przyznać się do popełnionego błędu.
 • Staram się pokonywać lęk i nieśmiałość w nowym środowisku.

Kl.1-3

 • Mam odwagę mówić prawdę w taki sposób by nikogo nie urazić.
 • Staram się pokonywać własne słabości.
 • Potrafię przyznać się do popełnionego błędu.
 • Staram się pokonywać lęk i nieśmiałość w nowym środowisku.

Kl.4-8

 • Mam odwagę mówić prawdę w taki sposób by nikogo nie urazić.
 • Staram się pokonywać własne słabości.
 • Potrafię w kulturalny sposób stanąć w obronie własnych przekonań i wyznawanych wartości.
 • Potrafię stanąć w obronie słabszych.

Obszar działań profilaktycznych:  przeciwdziałanie agresji oraz przemocy.

Cel:  działania profilaktyczne w celu eliminowania zachowań agresywnych wśród uczniów.

Zadania:

 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
 • Egzekwowanie ogólnie przyjętych norm zachowań.
 • Wyeliminowanie agresji słownej.
 • Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.
 • Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych
 • Uczenie radzenia sobie z własną emocjonalnością oraz rozwijanie zdolności do samokontroli.

 

CZERWIEC- RADOŚĆ- „Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy”.

„O”

 • Widzę dobro w sobie i innych.
 • Dbam o dobry nastrój własny i innych.
 • Wchodzę do szkoły z uśmiechem.
 • Nie narzekam i nie zniechęcam się napotykając trudności.

Kl.1-3

 • Widzę dobro w sobie i innych, umiem pocieszyć innych.
 • Staram się dbać o dobry nastrój i być radosnym.
 • Czerpie radość z dobrze wykonanej pracy.
 • Nie narzekam i nie zniechęcam się napotykając trudności.

Kl.4-8

 • Widzę dobro w sobie i innych.
 • Nie narzekam i nie zniechęcam się napotykając przeszkody.
 • Staram się uczyć w sposób świadomy pozytywnego myślenia i patrzenia.
 • Jestem pozytywnie nastawiony do świata, ludzi i przyrody.

Obszar działań profilaktycznych:  bezpieczeństwo w sieci

Cel: korzystanie ze środków masowego przekazu w sposób w sposób świadomy.

Zadania:

 1. Edukacja rodziców poprzez wykłady organizowane w ramach Szkoły dla Rodziców.
 2. Przekazanie wiedzy uczniom na temat zagrożeń oraz korzyści wynikających z korzystania z Internetu.

ZADANIE WYCHOWAWCÓW

 • Nauczyć myśleć. Refleksja i dialog.
 • Sprawdzić, czy zrozumiała i uwewnętrzniła zaproponowane cele. Czy odnalazła w nich sens.
 • Pomóc jej włożyć w nie swoje serce i energię.
 • Zachęcić do podjęcia decyzji i zobowiązania się.
 • Pomóc stawiać małe, konkretne kroki.
 • Zaufać jej możliwości walki o zdobycie założonych celów.
 • Towarzyszyć, zachęcać w trudnościach. Odkrywać postępy.
 • Postawić ucznia twarzą w twarz z jego własną odpowiedzialnością.