PŁATNOŚCI

Stowarzyszenie „ INTEGRITAS”  z siedzibą w Płońsku
 

Uchwała Zarządu nr 1/2020

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia INTEGRITAS z siedzibą w Płońsku na podstawie § 23 ust.1 lit. c)   Statutu Stowarzyszenia postanawia co następuje: 

  • 1. Ustala się czesne w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły” w Płońsku w roku szkolnym 2020/2021 w kwocie 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) z zastrzeżeniem § 2. 
  • 2.1. Ustalona w § 1 kwota czesnego obowiązuje w przypadku zmiany miejsca prowadzenia zajęć szkolnych, które mieścić się będzie w Szerominku przy ulicy  Południowej.
  1. W przypadku prowadzenia zajęć szkolnych w dotychczasowym miejscu znajdującym się w Płońsku przy ulicy Szkolnej ustala się czesne w kwocie 5.760,00 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
  2. Jeżeli zmiana miejsca prowadzenia zajęć szkolnych nastąpi w trakcie trwania roku szkolnego czesne będzie rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania nauczania w dotychczasowym miejscu.
  • 3. Zapłata czesnego może być rozłożona na raty.
  • 4.1. Rodzicom, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do szkoły przyznaje się zwolnienia w zapłacie czesnego określone poniżej:

– na drugie dziecko zwolnienie do 5 % ( pięciu procent) kwoty obowiązującego czesnego,

– na trzecie dziecko zwolnienie do 10 % (dziesięciu procent) obowiązującego czesnego,

– na czwarte i każde następne dziecko do 15 % (piętnastu procent) obowiązującego czesnego,

z zastrzeżeniem brzmienia ust.2.

  1. Jeżeli nie nastąpi zmiana miejsca prowadzenia zajęć szkolnych Rodzicom, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do szkoły przyznaje się zwolnienia w zapłacie czesnego określone poniżej:

– na drugie dziecko zwolnienie do 10 % (dziesięciu procent) kwoty obowiązującego czesnego,

– na trzecie i kolejne dziecko do 20 % (dwudziestu procent) obowiązującego czesnego.

  • 5. Ustala się bezzwrotne wpisowe do szkoły w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych).
  • 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym z mocą obowiązującą od dnia pierwszego września roku dwa tysiące dwudziestego (01.09.2020).