Etap I
Złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do szkoły” za pośrednictwem poczty mailowej lub w sekretariacie szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA

Etap II
Rozmowa rodziców z Dyrekcją szkoły mająca na celu zapoznanie z modelem edukacyjnym realizowanym w naszej placówce.

Etap III
Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia w celu podpisania umowy o naukę szkolną.

We wszystkich spotkaniach uczestniczą rodzice razem.

Możliwości finansowe Rodziny nie są kryterium ani warunkiem edukacji dzieci w Szkole „Żywioły”.

Załącznik nr 1 do umowy o naukę szkolną

REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY” W Płońsku

ZAPISY

Zapis do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ Żywioły” w Płońsku jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego w niej programu profilaktyczno- wychowawczego.

Zapis na pierwszy rok nauki jest poprzedzony rozmową Rodziców  z  Dyrektorem szkoły osobą delegowaną przez Stowarzyszenie „ Integritas”.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Organ prowadzący Szkołę „ Żywioły ”, uwzględniając Statut Szkoły         „Żywioły”, obowiązujące przepisy prawne, motywację rodziców oraz kolejność zapisów.

KALENDARZ I ROZKŁAD ZAJĘĆ

Szkoła „ Żywioły” kieruje się w organizacji roku szkolnego kalendarzem ogłoszonym przez Ministra  właściwego ds. oświaty i wychowania oraz Kuratora Oświaty w Warszawie.

Rok szkolny podzielony jest na dwie części zwane semestrami. Każdy z semestrów kończy się podsumowaniem osiągnięć dziecka , zaś drugi również promocją do klasy następnej.

Szkoła „ Żywioły” prowadzi zajęcia dydaktyczne i dodatkowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-17.00.

Jednostki dydaktyczne ujęte są w dwóch blokach, w których jeden stanowi zajęcia dodatkowe.

Rozkład lekcji znajduje się na tablicy informacyjnej. O zaistniałych zmianach w rozkładzie zajęć Wychowawca podaje informacje Uczniom. Informacja do wiadomości rodziców podawana jest w dzienniku elektronicznym.

ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Uczeń szanuje pomieszczenia szkolne i wyposażenie sal. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane przez ucznia zniszczenia.
 2. Używanie telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły” jest niedozwolone.  Telefony wniesione na teren szkoły muszą być wyłączone i schowane do plecaka ucznia. Uczniowie w razie potrzeby kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami informują o tym wychowawcę, nauczyciela dyżurującego na korytarzu lub na świetlicy. Nauczyciel  w uzasadnionych przypadkach umożliwia uczniowi rozmowę telefoniczną.
 3. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów wartościowych i większych sum pieniędzy. Dyrekcja  i nauczyciele szkoły nie ponoszą odpowiedzialności z mienie pozostawione na terenie szkoły.
 4. Do szkoły nie wolno przynosić: alkoholu, papierosów i środków odurzających, petard i środków pirotechnicznych, innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

STRÓJ SZKOLNY

 1. W Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły” obowiązuje strój szkolny:
 2. a) mundurek,
 3. b) strój galowy.
 4. Strojem noszonym przez uczniów na co dzień do szkoły jest mundurek. Wygląd mundurka jest zróżnicowany ze względu na płeć i wiek ucznia.
 5. W skład mundurka dla dziewcząt wchodzą: błękitna koszulka polo, granatowy, rozpinany sweterek, spódniczka w kratkę, czarne, granatowe lub ciemnoszare, jednolite rajstopy, latem skarpetki. W klasach I-III dopuszcza się noszenie czarnych, granatowych lub ciemnoszarych leginsów zamiast rajstopek.
 6. W skład mundurka dla chłopców wchodzą: błękitna koszulka polo, granatowy sweterek, eleganckie, czarne, granatowe lub ciemnoszare spodnie jeansowe lub materiałowe typu „chinos”. W klasach I-III dopuszcza się noszenie czarnych, granatowych lub ciemnoszarych spodni dresowych.
 7. W skład żeńskiego stroju galowego wchodzą: biała, gładka bluzka koszulowa, rozpinany, granatowy sweterek lub marynarka z logo szkoły, spódnica w kratkę, białe rajstopy, latem skarpetki, oraz czarne buty.
 8. W skład męskiego stroju galowego wchodzą: biała koszula, granatowy sweterek lub marynarka z logo szkoły, granatowe, eleganckie spodnie materiałowe oraz czarne buty.