Rekrutacja do naszej szkoły

– do klasy pierwszej na rok 2021/2022,

– REKRUTACJA uzupełniająca do klas II – VIII,

– DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH: 4 i 5-latki oraz zerówka (6-latki).

Oferta edukacyjna należącej do naszej szkoły podstawowej to możliwość zdobycia przez
dziecko wiedzy z różnorodnych dziedzin, liczne zajęcia pozalekcyjne, a także możliwość brania
udziału w konkursach naukowych, sportowych i artystycznych. Naszą misją jest wychowanie
kompetentnych i wrażliwych młodych ludzi poprzez dbałość o ich integralny rozwój, zarówno
pod względem intelektualnym, duchowym, jak i fizycznym.
Jeśli rozważacie Państwo możliwość posłania Waszego dziecka do naszej szkoły, zachęcamy
do kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną.

tel. 23 683 44 12
e-mail: szkola@integritas.pl

W ramach czesnego w klasach I-III zapewniamy:

w zakresie edukacji:

 • liczbę uczniów w klasie do 18 osób,
 • rozszerzony program edukacji wczesnoszkolnej (w stosunku do podstawy programowej MEN),
 • codziennie lekcje języka angielskiego,
 • zwiększona liczba godzin w-f lub zajęcia ruchowe,
 • opiekę w świetlicy (6.45.-17.00),
 • opiekę psychlogiczno-pedagogiczne,
 • tutoring dla uczniów,
 • ocenianie kształtujące,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj),
 • metody pracy wspomagające samodzielność i odpowiedzialność, m.in. metodę,
 • projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji) już od I klasy,
 • zindywidualizowane prace domowe,
 • przygotowania uczniów do egzaminów z języków obcych i konkursów przedmiotowych.

w zakresie wychowania i rozwoju duchowego:

 • budowanie relacji wiary,
 • spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami,
 • udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom.

w zakresie opieki:

 • zajęcia w świetlicy szkolnej,
 • opieka psychologa i pedagoga,
 • opieka lekarza szkolnego.
 

W ramach czesnego w klasach IV-VIII zapewniamy:

w zakresie edukacji:

 • liczbę uczniów w klasie do 18 osób ( klasy IV-VI),
 • rozszerzony program edukacji (w stosunku do podstawy programowej MEN – dodatkowe godziny przeznaczone na naukę przedmiotów egzaminacyjnych),
 • język angielski – codziennie (wg. MEN jest trzy razy w tygodniu),
 • drugi język obcy (do wyboru j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski) (wg. MEN jest od klasy VII),
 • naukę języków obcych ukierunkowaną na certyfikaty międzynarodowe Cambridge,
 • zintegrowany system nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
 • opiekę w świetlicy (6.45-17.00),
 • ocenianie kształtujące,
 • systemowe przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • tutoring,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj),
 • metody pracy wspomagające samodzielność i odpowiedzialność, m.in. metodę projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji),
 • zindywidualizowane i zsynchronizowane prace domowe,
 • system przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów przedmiotowych.

w zakresie wychowania i rozwoju duchowego:

 • budowanie relacji wiary,
 • spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami,
 • udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom.

w zakresie opieki:

 • zajęcia w świetlicy szkolnej,
 • opieka lekarza szkolnego,
 • opieka pedagoga i psychologa.

Kryteria przyjmowania do szkoły

Do klas I-IV

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Do klas V-VIII

Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŻYWIOŁY” są oceny na
ostatnim świadectwie promocyjnym kandydata z następujących przedmiotów:

 • minimum 4 z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz
 • minimum dobra ocena zachowania

W pojedynczych przypadkach dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do odstępstw od
powyższych wymagań.

Dokumenty rekrutacyjne

Załącznik nr 1 do umowy o naukę szkolną

REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY” W Płońsku

ZAPISY

Zapis do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ Żywioły” w Płońsku jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego w niej programu profilaktyczno- wychowawczego.

Zapis na pierwszy rok nauki jest poprzedzony rozmową Rodziców  z  Dyrektorem szkoły osobą delegowaną przez Stowarzyszenie „ Integritas”.

Decyzję o przyjęciu podejmuje Organ prowadzący Szkołę „ Żywioły ”, uwzględniając Statut Szkoły         „Żywioły”, obowiązujące przepisy prawne, motywację rodziców oraz kolejność zapisów.

KALENDARZ I ROZKŁAD ZAJĘĆ

Szkoła „ Żywioły” kieruje się w organizacji roku szkolnego kalendarzem ogłoszonym przez Ministra  właściwego ds. oświaty i wychowania oraz Kuratora Oświaty w Warszawie.

Rok szkolny podzielony jest na dwie części zwane semestrami. Każdy z semestrów kończy się podsumowaniem osiągnięć dziecka , zaś drugi również promocją do klasy następnej.

Szkoła „ Żywioły” prowadzi zajęcia dydaktyczne i dodatkowe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-17.00.

Jednostki dydaktyczne ujęte są w dwóch blokach, w których jeden stanowi zajęcia dodatkowe.

Rozkład lekcji znajduje się na tablicy informacyjnej. O zaistniałych zmianach w rozkładzie zajęć Wychowawca podaje informacje Uczniom. Informacja do wiadomości rodziców podawana jest w dzienniku elektronicznym.

ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Uczeń szanuje pomieszczenia szkolne i wyposażenie sal. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane przez ucznia zniszczenia.
 2. Używanie telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żywioły” jest niedozwolone.  Telefony wniesione na teren szkoły muszą być wyłączone i schowane do plecaka ucznia. Uczniowie w razie potrzeby kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami informują o tym wychowawcę, nauczyciela dyżurującego na korytarzu lub na świetlicy. Nauczyciel  w uzasadnionych przypadkach umożliwia uczniowi rozmowę telefoniczną.
 3. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów wartościowych i większych sum pieniędzy. Dyrekcja  i nauczyciele szkoły nie ponoszą odpowiedzialności z mienie pozostawione na terenie szkoły.
 4. Do szkoły nie wolno przynosić: alkoholu, papierosów i środków odurzających, petard i środków pirotechnicznych, innych przedmiotów i substancji zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

STRÓJ SZKOLNY

 1. W Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły” obowiązuje strój szkolny:
 2. a) mundurek,
 3. b) strój galowy.
 4. Strojem noszonym przez uczniów na co dzień do szkoły jest mundurek. Wygląd mundurka jest zróżnicowany ze względu na płeć i wiek ucznia.
 5. W skład mundurka dla dziewcząt wchodzą: błękitna koszulka polo, granatowy, rozpinany sweterek, spódniczka w kratkę, czarne, granatowe lub ciemnoszare, jednolite rajstopy, latem skarpetki. W klasach I-III dopuszcza się noszenie czarnych, granatowych lub ciemnoszarych leginsów zamiast rajstopek.
 6. W skład mundurka dla chłopców wchodzą: błękitna koszulka polo, granatowy sweterek, eleganckie, czarne, granatowe lub ciemnoszare spodnie jeansowe lub materiałowe typu „chinos”. W klasach I-III dopuszcza się noszenie czarnych, granatowych lub ciemnoszarych spodni dresowych.
 7. W skład żeńskiego stroju galowego wchodzą: biała, gładka bluzka koszulowa, rozpinany, granatowy sweterek lub marynarka z logo szkoły, spódnica w kratkę, białe rajstopy, latem skarpetki, oraz czarne buty.
 8. W skład męskiego stroju galowego wchodzą: biała koszula, granatowy sweterek lub marynarka z logo szkoły, granatowe, eleganckie spodnie materiałowe oraz czarne buty.