Cooperative Learning

WSZYSCY JESTEŚMY ODKRYWCAMI WIEDZY

   Edukacja to droga do zdobycia mądrości, rozumianej nie tylko jako zdobycie wiedzy, ale także jako nauka samodzielnego, krytycznego myślenia. Dzieci wychowujemy tak, by miały świadomość, że nauka nie kończy się wraz z opuszczeniem szkolnych murów. Człowiek powinien rozwijać się i poszukiwać prawdy całe życie.

   Według badań dziecko zapamiętuje około 30 procent tego, co usłyszy, a 80 procent tego, co odkryje samodzielnie. Dlatego w szkole duży nacisk kładziemy na stosowanie metod aktywizujących. Dzięki temu szkoła staje się miejscem, w którym poza zdobywaniem wiedzy i nabywaniem umiejętności typowo szkolnych takich jak – praca z tekstem, umiejętność, argumentowania – wnioskowania, uczniowie rozwijają także umiejętności miękkie takie jak:

 • komunikatywność,
 • dynamizm działania,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zarządzanie czasem,
 • odporność na stres.

COOPERATIVE LEARNING – metoda edukacyjna przyjęta w wielu renomowanych szkołach na całym świecie.

   Cooperative learning opiera się na zasadzie trzech kroków „Myśleć – Wymieniać – Działać”, to metoda która zwiększa efektywność pracy małych grup poprzez podniesienie zaangażowania ucznia. Nauczanie kooperatywne zmusza do rozwoju kompetencji w zakresie uczenia się i samodzielności.

   Kooperatywne nauczanie prowadzi do pozytywnych efektów zdobywania wiedzy, rozszerzania i pogłębiania kompetencji przedmiotowych, socjalnych, czy metodycznych. W zakresie nauczania zauważalne są efekty w następujących obszarach:

 • Pisanie i czytanie.
 • Gotowość do udzielania pomocy innym oraz w nauczaniu matematyki.
 • W wysokim poziomie gotowości do myślenia.
 • W krytycznym myśleniu.
 • W zdolność do ustnej komunikacji.
 • W socjalnej interaktywności.
 • W przejmowaniu odpowiedzialności za własny model uczenia się.
 • W większym zadowoleniu uczniów z własnych doświadczeń w procesie uczenia się i zdobywania wiedzy.
 • We wzrastającej koncentracji uczniów.

Nauczanie kooperatywne wspiera również:

 • Motywację – nauka oparta na współpracy wspomaga zrozumienie treści oraz zwiększa poziom motywacji do ukończenia danego zadania.
 • Naukę indywidualną – naukę w grupie – uczenie się oparte na współpracy pomaga osobom uczącym się w aktywnym tworzeniu nowej treści, przejmowaniu odpowiedzialności za swoje działania oraz w rozwiązywaniu problemów w grupie. Jest to niezwykle istotne w kontekście umiejętności potrzebnych do pracy w grupie.
 • Myślenie krytyczne – uczenie się oparte na współpracy wspomaga myślenie krytyczne i pozwala osobom uczącym się na omawianie i ocenianie danych zagadnień. Grupy, których członkowie współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki i zapamiętują informacje na dłużej niż osoby pracujące indywidualnie.
 • Myślenie złożone (wyższego rzędu) – przywództwo w grupach, gdzie zachodzi współpraca, jest dzielone między jej członków. Obowiązuje zasada wzajemnej odpowiedzialności i pozytywna współzależność. Grupy same monitorują swoją wydajność.
 • Umiejętności poznawcze i społeczne – kooperatywne uczenie się pomaga rozwijać umiejętności poznawcze i społeczne.

METODA PROJEKTU

   Pozwala ona uczniom na kształcenie i doskonalenie umiejętności najbardziej poszukiwanych na współczesnym rynku pracy: kooperacji w grupie, samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, prezentacji i ewaluacji efektów pracy własnej oraz zespołowej.

   Istotą metody projektu edukacyjnego stosowanego w naszej szkole jest postawienie uczniów w sytuacji, w której są oni zobligowani do podejmowania różnorakich aktywności w celu wykonania określonego zadania we wskazanym czasie i zgodnie z ustalonym planem. Przy tym właściwie zaprojektowany projekt zakłada trzy płaszczyzny aktywności edukacyjnej uczniów:

 • emocjonalną – działanie uczniów w projekcie jest ukierunkowane na kształtowanie u nich określonych postaw oraz realizację celów wychowawczych;
 • intelektualną – poprzez wykonywanie wyznaczonych im zadań uczniowie gromadzą i utrwalają określony zasób wiedzy, konstruują własne zasoby informacji;
 • praktyczną – pozyskane i przetworzone podczas pracy w projekcie informacje uczniowie wykorzystują w rozwiązaniu problemu praktycznego, doskonaląc przy tym określone umiejętności i kompetencje.

   Kreatywne wykorzystanie metody projektów mobilizuje uczniów do podjęcia aktywności i rozwoju zainteresowań. Uczy ich wytrwałości, systematyczności i samodzielności oraz planowania i dobrej organizacji pracy. Pozwala na zdobycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości.