Mazowsze - tutaj nie można sie nudzić

Regulamin Konkursu Wiedzy o Mazowszu

dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Organizatorzy

Organizatorem „Konkursu Wiedzy o Mazowszu” zwanego dalej konkursem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły” w Płońsku.

Konkurs realizują uczniowie klasy VI NSP „Żywioły” w ramach projektu „Mazowsze – tutaj nie można się nudzić”, organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

 1. Cele ogólne
 2. Poszerzanie interdyscyplinarnej wiedzy o regionie;
 3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce;
 4. Analiza i porządkowanie informacji przedstawionych w formie tabeli lub mapy;
 5. Wykorzystanie podstawowej wiedzy matematycznej w celu rozwiązania zadań;
 6. Szacunek dla dorobku kulturowego i zasobów przyrodniczych Mazowsza;
 7. Propagowanie symboli narodowych i lokalnych;
 8. Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego;

 

 • Zasady ogólne
 • Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.

I etap – szkolny odbędzie się w szkole macierzystej 27.11.2019r. godz. – ustala  Komisja Szkolna

II etap – międzyszkolny odbędzie się 12.12.2019r. godz.1000

 • I etap Konkursu przeprowadzają Komisje Szkolne.
 • Organizator Konkursu przesyła zestawy zadań do szkół do 20 listopada 2019r.
 • Komisje Szkolne powielają odpowiednią ilość egzemplarzy zestawów zadań przesłanych przez Organizatora Konkursu.
 • Prace są sprawdzane i oceniane przez Komisję Szkolną według punktacji przygotowanej przez Organizatora Konkursu. Czas trwania eliminacji – 45 min.
 • Po rzetelnym sprawdzeniu prac konkursowych przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła na adres e-mail: dorotadolegowska@wp.pl listę uczniów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki oraz imię i nazwisko nauczyciela, który będzie oddelegowany do sprawdzania prac konkursowych w dniu 12 grudnia 2019 r.
 • II etap Konkursu odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły” w Płońsku, przy ul. Szkolnej 7.
 • Zakwalifikowani uczniowie zgłaszają się z opiekunem na międzyszkolny etap Konkursu.
 • Każdy uczestnik Konkursu posiada przybory szkolne oraz legitymację szkolną.
 • Prace uczniów będą kodowane.
 • W czasie trwania Konkursu nie wolno używać kalkulatorów.
 • Każdy uczestnik Konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie.
  Czas trwania konkursu międzyszkolnego – 45 minut.
 • Nad prawidłowością przebiegu etapu międzyszkolnego będzie czuwała Komisja Międzyszkolna. W jej składzie znajdzie się po jednym nauczycielu
  z każdej szkoły podstawowej reprezentowanej w Konkursie.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane dyplomy i drobne upominki. Dla laureatów i wyróżnionych nagrody.
 • Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu odbędzie się w dniu jego przeprowadzenia.