PŁATNOŚCI

Stowarzyszenie „ INTEGRITAS” z siedzibą w Płońsku

Uchwała Zarządu nr … /2020

z dnia 23 lipca 2020 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia INTEGRITAS z siedzibą w Płońsku na podstawie § 23 ust.1 lit. c) Statutu Stowarzyszenia postanawia co następuje:

  • 1. Ustala się wysokość czesnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły” w Płońsku w roku szkolnym 2020/2021 w kwocie 6.960,00 zł (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) z zastrzeżeniem § 2.
  • 2.1. Ustalona w § 1 kwota czesnego obowiązuje w przypadku zmiany miejsca prowadzenia zajęć szkolnych, które mieścić się będzie w Gminie Wiejskiej Płońsk w Szerominku przy ulicy Południowej 1E.
  1. W przypadku prowadzenia zajęć szkolnych w  Gminie Miasto Płońsk ustala się wysokość czesnego w kwocie 5.760,00 zł (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
  1. Jeżeli zmiana miejsca prowadzenia zajęć szkolnych do Gminy Wiejskiej nastąpi w trakcie trwania roku szkolnego czesne będzie rozliczane proporcjonalnie do czasu trwania nauczania w Gminie Miejskiej w Płońsku.           
  1. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może ustalić z rodziną ucznia inną wysokość czesnego.
  • 3. Zapłata czesnego może być uiszczona w całości lub rozłożona na raty (maksymalnie 12 rat)
  • 4.1. Rodzicom, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do szkoły przyznaje się ulgi zwyczajowe w zapłacie czesnego określone poniżej:

– na drugie dziecko z rodziny uczęszczające do szkoły zwolnienie  10 % (dziesięć procent) kwoty obowiązującego czesnego,

– na trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły zwolnienie 20 % (dwadzieścia procent) obowiązującego czesnego,

  1. Rodzina może zrezygnować ze skorzystania z ulgi zwyczajowej.
  • 5. Ustala się bezzwrotne wpisowe do szkoły w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych).
  • 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym z mocą obowiązującą od dnia pierwszego września roku dwa tysiące dwudziestego (01.09.2020).