REKRUTACJA DO NASZEJ SZKOŁY

Oferta edukacyjna należącej do naszej szkoły podstawowej to możliwość zdobycia przez dziecko wiedzy z różnorodnych dziedzin, liczne zajęcia pozalekcyjne, a także możliwość brania udziału w konkursach naukowych, sportowych i artystycznych.

Naszą misją jest wychowanie kompetentnych i wrażliwych młodych ludzi poprzez dbałość o ich integralny rozwój, zarówno pod względem intelektualnym, duchowym, jak i fizycznym.

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ ZERÓWKA

Właśnie Tu może być najlepszy start.

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2021/2022

Tu rozpoczyna swoją podróż.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS II – VIII

Tu rodzą się przyjaźnie na całe życie.

Jeśli rozważacie Państwo możliwość posłania Waszego dziecka do naszej szkoły, zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną.

tel.+48 (23) 683 44 12 lub e-mail: sekretariat@szkolazywioly.pl

W RAMACH CZESNEGO W KLASACH I-III ZAPEWNIAMY

W ZAKRESIE EDUKACJI

 • liczbę uczniów w klasie do 18 osób,
 • rozszerzony program edukacji wczesnoszkolnej (w stosunku do podstawy programowej MEN),
 • codziennie lekcje języka angielskiego,
 • zwiększona liczba godzin w-f lub zajęcia ruchowe,
 • opiekę w świetlicy (6.45.-17.00),
 • opiekę psychlogiczno-pedagogiczne,
 • tutoring dla uczniów,
 • ocenianie kształtujące,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj),
 • metody pracy wspomagające samodzielność i odpowiedzialność, m.in. metodę,
 • projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji) już od I klasy,
 • zindywidualizowane prace domowe,
 • przygotowania uczniów do egzaminów z języków obcych i konkursów przedmiotowych.

W ZAKRESIE WYCHOWANIA I ROZWOJU DUCHOWEGO

 • budowanie relacji wiary,
 • spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami,
 • udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom.

W ZAKRESIE OPIEKI

 • zajęcia w świetlicy szkolnej,
 • opieka psychologa i pedagoga,
 • opieka lekarza szkolnego.

W RAMACH CZESNEGO W KLASACH IV-VIII ZAPEWNIAMY

W ZAKRESIE EDUKACJI

 • liczbę uczniów w klasie do 18 osób ( klasy IV-VI),
 • rozszerzony program edukacji (w stosunku do podstawy programowej MEN – dodatkowe godziny przeznaczone na naukę przedmiotów egzaminacyjnych),
 • język angielski – codziennie (wg. MEN jest trzy razy w tygodniu),
 • drugi język obcy (do wyboru j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski) (wg. MEN jest od klasy VII),
 • naukę języków obcych ukierunkowaną na certyfikaty międzynarodowe Cambridge,
 • zintegrowany system nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
 • opiekę w świetlicy (6.45-17.00),
 • ocenianie kształtujące,
 • systemowe przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • tutoring,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe (więcej tutaj),
 • metody pracy wspomagające samodzielność i odpowiedzialność, m.in. metodę projektu, LdL (samodzielne przygotowanie przez uczniów fragmentów lekcji),
 • zindywidualizowane i zsynchronizowane prace domowe,
 • system przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty i konkursów przedmiotowych.

W ZAKRESIE WYCHOWANIA I ROZWOJU DUCHOWEGO

 • budowanie relacji wiary,
 • spójny program profilaktyczno-wychowawczy realizowany we współpracy z rodzicami,
 • udział w projektach i przedsięwzięciach w służbie innym ludziom.

W ZAKRESIE OPIEKI

 • zajęcia w świetlicy szkolnej,
 • opieka lekarza szkolnego,
 • opieka pedagoga i psychologa.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO SZKOŁY

DO KLAS I-IV

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

DO KLAS V-VIII

Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŻYWIOŁY” są oceny na
ostatnim świadectwie promocyjnym kandydata z następujących przedmiotów:

 • minimum 4 z języka polskiego, angielskiego i matematyki oraz
 • minimum dobra ocena zachowania

W pojedynczych przypadkach dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do odstępstw od powyższych wymagań.

Comments are closed.