ZAJĘCIA DODATKOWE W RAMACH CZESNEGO

ODDZIAŁ ZEROWY

 • język angielski (codziennie)
 • logorytmika
 • szachy
 • lego math
 • bajkoterapia
 • zajęcia taneczne
 • piłka nożna
 • trening umiejętności społecznych ( TUS -wg. potrzeb)

KLASY 1-3

 • język angielski (codziennie)
 • drugi język j. francuski lub j. rosyjski (od klasy 1, do wyboru)
 • tutoring
 • trening umiejętności społecznych (TUS -wg. potrzeb)
 • robotyka
 • szachy
 • zajęcia taneczne
 • piłka nożna
 • klub rękodzieła
 • Cambridge (od klasy 3)

Zajęcia dodatkowo płatne

 • math riders
 • logopedia indywidualna
 • ceramika

KLASY 4-7

 • język angielski (codziennie)
 • drugi język j. francuski lub j. hiszpański
 • zajęcia taneczne
 • piłka nożna
 • tutoring
 • Cambridge (od klasy 3-7)
 • chór
 • koło teatralne

STYPENDIUM SOCJALNE

Płońsk, dnia 15 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo.

            Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żywioły prowadzona przez Stowarzyszenie Integritas, dążąc zgodnie ze swoją misją do zapewnienia Rodzinom wsparcia w wychowaniu i edukacji dzieci, od początku swojego istnienia realizuje dla Rodzin program stypendialny o charakterze socjalnym,
w zależności od własnych możliwości finansowych i organizacyjnych.

            Dyrekcja Szkoły oraz Zarząd Stowarzyszenia Integritas dokładają wszelkich starań, aby wsparcie materialne zapewniane przez Szkołę adresowane było do uczniów Rodzin w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

            Procedura związana z udzielaniem stypendium zawarta jest w Regulaminie Udzielania Stypendiów w NSP Żywioły w Płońsku.

            W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony, wszelkich niezbędnych informacji udzieli Państwu Dyrektor NSP Żywioły.

Z poważaniem
Mirosława Michalska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Integritas

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY” w PŁOŃSKU

1.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Żywioły” , zgodnie ze swoja misją, może udzielić   pomocy finansowej o charakterze socjalnym rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od własnych możliwości finansowych.

2.  Przyznawane indywidualnie świadczenia o charakterze socjalnym, w postaci obniżonej kwoty miesięcznego czesnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości w roku podatkowym (kalendarzowym) 3800 zł na jedno dziecko. W przypadku przekroczenia tej wartości, szkoła wykonując obowiązki płatnika podatku dochodowego, pobierać będzie od kwoty przyznanego stypendium należną zaliczkę na podatek dochodowy, której potrącenie wpływać będzie na wysokość otrzymywanej przez ucznia pomocy.

3.  Po zakończeniu roku podatkowego rodzice, których dzieci korzystają z pomocy socjalnej, otrzymają od szkoły informacje podatkowe o wysokości dochodu osiągniętego z tego tytułu przez każde z dzieci oraz kwoty potrąconych przez szkołę zaliczek na podatek dochodowy (PIT-11). Dochody te podlegają rozliczeniu w deklaracji PIT-37 składanej przez rodziców w imieniu ucznia do końca kwietnia następnego roku.

4.  Pomoc finansowa udzielana jest również poprzez obniżenie wysokości miesięcznego czesnego:

a)  o 20% ze względu na czasowo trudną sytuację materialną rodziny (obniżka na 6 miesięcy);

b)  więcej niż 20% w szczególnej sytuacji rodzinnej lub finansowej (obniżka na 6 miesięcy).

5.  Rodzice, których sytuacja ujęta jest w punktach 4a i 4b, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie wniosku w terminach:

a)  do 15 września (na okres od września do lutego trwającego roku szkolnego); wówczas decyzja o przyznaniu pomocy socjalnej będzie podjęta do 15 października;

b)  do końca stycznia (na okres od marca do sierpnia trwającego roku szkolnego); wówczas decyzja o przyznaniu pomocy socjalnej będzie podjęta do końca lutego.

6.  W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć w innym terminie. (Załącznik do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)

7.  W uzasadnionych przypadkach o pomoc socjalną dla ucznia może wnioskować dyrektor szkoły.

8.  Wnioski będzie rozpatrywała Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą:

· Dyrektor – jako przewodniczący komisji;

· Skarbnik Zarządu Organu Prowadzącego;

· Rodzic z Rady Szkoły.

9.   Skład Komisji ustalany jest na rok szkolny.

10.  Wszystkie ustalenia, tak jak i przebieg spotkania Komisji, są poufne. Członkowie Komisji są zobowiązani do nieujawniania informacji, zawartych we wnioskach.

11.  Komisja może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, a następnie, po zapoznaniu się z wszystkimi dostarczonymi dokumentami i w zależności od posiadanych środków, podejmie decyzję o objęciu ucznia programem pomocy o charakterze socjalnym (obniżce czesnego).

12.  Wypełniony formularz wniosku o stypendium socjalne należy składać w wyznaczonym terminie w Sekretariacie Szkoły.

13.  Uczeń, którego rodzice ubiegają się o obniżkę czesnego, powinien mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

14.  W przypadku nieodpowiedniego lub nagannego zachowania ucznia, korzystającego z finansowej pomocy szkoły lub rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły przez tego ucznia, Komisja Stypendialna może podjąć decyzję o cofnięciu obniżki czesnego od miesiąca następującego po podjęciu tej decyzji.

15.  Warunkiem przyznania stypendium w danym semestrze jest rozliczenie się z płacenia czesnego z semestru poprzedniego.

16.  W przypadku osób zalegających z opłatami czesnego warunkiem przyznania stypendium w danym semestrze jest wywiązywanie się z umowy zawartej ze Szkołą, dotyczącej spłaty zaległości.

17.  Stypendium zostaje cofnięte po 3 miesiącach w przypadku nieuregulowania pozostałej kwoty czesnego w terminach przewidzianych umową o naukę szkolną.

18.  Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.

19.  Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia “INTEGRITAS” i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej NSP „ŻYWIOŁY” w Płońsku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Comments are closed.