Informacja dla rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły”

 Drodzy Rodzice,

      Dziękuję za dotychczasową współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Otrzymaliśmy od wielu z Was cenne informacje zwrotne na temat dotychczasowego funkcjonowania zdalnego nauczania. Dzięki nim możemy weryfikować  naszą pracę i doskonalić jej jakość.

      Jak już zapewne wiecie,  od dziś obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Będziemy nie tylko nauczać, ale tez zdalnie oceniać pracę Państwa dzieci.

     Podczas spotkania online ze wszystkimi nauczycielami wypracowaliśmy zasady zdalnego nauczania, które Państwu przekazuję w załączniku.  Będą one wdrażane stopniowo. Bieżący tydzień (25–27 marca) potraktujmy jako okres przejściowy umożliwiający tworzenie grafików zajęć oraz wdrażanie nowych kanałów komunikacji. Wysyłam także w załączniku praktyczny poradnik MEN dotyczący zdalnego nauczania. Jeżeli pojawią się jakieś niejasności zachęcam do zadawania mi  pytań za pośrednictwem Librusa. Listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi roześlemy wszystkim rodzicom, tak by każdy miała pełną i precyzyjną wiedzę, na temat nauczania zdalnego w naszej szkole.

      Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie do zajęć. Nauczyciel pracujący zdalnie ma ograniczone możliwości mobilizowania ucznia do pracy. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w wypracowaniu u dzieci obowiązkowości i systematyczności.

 Nauczyciele będą wysyłać lekcje i będą do Państwa dyspozycji w godzinach swojej pracy. Będą też prosili o informacje zwrotne z wykonanych zadań. Dla tych z Państwa, którzy pracują uruchomiliśmy też dodatkowy, popołudniowy dyżur nauczycieli.

       Zdaję sobie sprawę, że formuła zdalnej nauki zobowiązuje rodziców – zwłaszcza tych najmłodszych uczniów – do dodatkowej pracy. Chętnie będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. 

       Z góry dziękuję za cierpliwość. Życzę dużo wytrwałości i pogody ducha w tym niełatwym czasie.

Małgorzata Ziółkowska,

dyrektor szkoły

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

CZAS PRACY UCZNIA Z NAUCZYCIELEM

Dzienny rozkład zajęć dydaktycznych i czas kontaktu ucznia z nauczycielem jest taki sam, jak w tygodniowym planie zajęć.  Wychowawca każdej klasy w porozumieniu z rodzicami ustala nowy grafik nauczania zdalnego w swojej klasie i przekazuje go do wiadomości rodziców i dyrektora szkoły.  Uwzględnia w nim wszystkie przedmioty obowiązkowe, które będą realizowane w ramach zdalnego nauczania (religia, języki obce, wychowanie fizyczne). Czas pracy ucznia z nauczycielem każdego z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych nie zmienia się.

FORMY PRACY ZDALEJ

 1. Nauczyciel wysyła scenariusze lekcji, linki do portali, e-podręczniki, eduello, materiały z opisem do samodzielnej pracy systematycznie i zgodnie z ustalonym grafikiem, w tym czasie jest do dyspozycji uczniów i rodziców: daje wskazówki, konsultuje, odpowiada na pytania.
 2. Lekcje online – ilość i częstotliwość ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami (uwzględniając możliwości techniczne uczniów) i przekazuje do wiadomości rodziców i dyrektora z co najmniej dwudniowym  wyprzedzeniem lub umieszcza je na stałe w nowym grafiku nauczania.

Wymienione wyżej formy pracy zdalnej nie dotyczą zajęć wychowania fizycznego.

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

W trakcie trwania nauczania zdalnego w klasach 1-3 podstawowym narzędziem komunikacji rodzica ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS: ogłoszenia o bieżącym funkcjonowaniu szkoły, wiadomości od nauczycieli, bieżący kontakt z  dyrektorem szkoły.

KLASY IV- VI

CZAS PRACY UCZNIA Z NAUCZYCIELEM

Dzienny rozkład zajęć dydaktycznych jest taki sam, jak w tygodniowym planie zajęć. W klasach IV- VI nie tworzy się nowego grafiku nauczania zdalnego.  Dzieci pracują według planu zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, które mogą być realizowane w innym terminie, jednak w wymiarze godzin nie mniejszym niż to wynika z tygodniowego planu nauczania.

FORMY PRACY ZDALNEJ

 1. Nauczyciel wysyła scenariusze lekcji, materiały z opisem do samodzielnej pracy systematycznie i zgodnie z ustalonym grafikiem, w tym czasie jest do dyspozycji uczniów i rodziców: daje wskazówki, konsultuje, odpowiada na pytania.
 2. Lekcje online – ilość i częstotliwość ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu (uwzględniając możliwości techniczne uczniów) i przekazuje do wiadomości uczniów, rodziców i dyrektora z co najmniej dwudniowym  wyprzedzeniem lub umieszcza je na stałe w nowym tygodniowym planie nauczania.

Wymienione wyżej formy pracy zdalnej nie dotyczą zajęć wychowania fizycznego.

NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

W trakcie trwania nauczania zdalnego w szkole obowiązują dwa kanały komunikacji:

 1. LIBRUS – ogłoszenia o bieżącym funkcjonowaniu szkoły, wiadomości od nauczycieli, bieżący kontakt z dyrektorem szkoły.
 2. MICROSOFT TEAMS – lekcje online, sprawdziany, konsultacje na czacie

Pliki zawierające materiały do zajęć mogą być załączane zarówno w Librusie jak i w aplikacji Microsoft Teams.

 • Popołudniowy dyżur nauczycieli – konsultacje z rodzicami pracującymi: wtorek godz. 17.00 – 18.00 (po uprzednim umówieniu)

OCENIANIE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN praca ucznia będzie podlegać ocenie. Uczniowie będą na bieżąco otrzymywać od nauczycieli w trakcie konsultacji informacje zwrotne na temat postępów (w nauce wg zasad obowiązującego w szkole Oceniania Kształtującego) .

Formy oceniania:

– sprawdziany (apilikacja Microsoft Forms),

– rozmowy indywidualne sprawdzające poziom opanowania zadanego materiału,

– odsyłane nauczycielom karty pracy i inne formy prac domowych,

– zdjęcia, nagrane filmiki wykonywanych zadań.

– prezentacje multimedialne.

Ocenie podlega też sumienność i terminowość pracy ucznia. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela.

Szczegółowe zasady oceniania zostaną zamieszczone w odrębnym dokumencie.

ZASADY OCENIANIA PODCZAS EDUKACJI ZDALNEJ
W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ŻYWIOŁY”

 Postanowienia ogólne.

 1. W trakcie zdalnego nauczania obowiązuje ocenianie kształtujące z informacja zwrotną oraz sumaryczne z wybranych elementów.
 2. Sprawdziany nie podlegają ocenie sumarycznej ale opatrzone będą informacją zwrotną.
 3. Rezygnacja ze stawiania ocen niedostatecznych oraz tradycyjnego odpytywania on-line.
 4. Informowanie uczniów na bieżąco co będzie podlegało ocenie sumarycznej, a co kształtującej.

KLASY I-III

Zasady oceniania w edukacji zdalnej dla edukacji wczesnoszkolnej

Ocenianiu będzie podlegać:

 1. Aktywność podczas lekcji online.
 2. Zaangażowanie uczniów podczas lekcji online.
 3. Terminowość odsyłania prac domowych.
 4. Wypowiedzi uczniów podczas lekcji.
 5. Wykonywanie i zaangażowanie zadań dla chętnych, projektów, prac.

Podstawowym narzędziem w ocenianiu będzie ocenianie kształtujące.
Oceny sumaryczne będą stawiane za wykonane zadania domowe lub pracę na lekcji.

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z wychowania fizycznego

Ocenianiu będzie podlegać:

 1. uczestnictwo w spotkaniach lekcji on-line na Teamsach,
 2. zaangażowanie w czasie spotkań (rozmowa o ćwiczeniach w domu),
 3. możliwość wykonania zadania w czasie trwania lekcji,
 4. terminowość odsyłania nagranych filmików z wykonanymi ćwiczeniami,
 5. przygotowanie dodatkowych zadań (nagranie ich i odesłanie do nauczyciela).

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z języka angielskiego.

Ocenie będzie podlegać:

 1. Aktywność podczas lekcji online.
 2. Zaangażowanie uczniów podczas lekcji.
 3. Terminowość oraz systematyczność odsyłania kart pracy.
 4. Wypowiedzi ustne podczas lekcji.
 5. Wykonywanie prac domowych, projektów oraz zada dodatkowych.

Podstawowym narzędziem będzie ocenianie kształtujące. Nauczyciel będzie stosował również ocenianie sumaryczne. Uczniowie będą informowani, że praca będzie oceniana.

KLASY IV -VI

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z języka polskiego

Podczas nauki języka polskiego oceny sumaryczne będą stawiane za:

 1. wybrane prace domowe,
 2. testy rozwiązywane przez ucznia na stronie Eduelo.pl,
 3. aktywność ucznia podczas lekcji online.

Ocenianiu kształtującemu będą podlegać:

 1. dodatkowe ćwiczenia,
 2. testy i sprawdziany udostępniane przez nauczyciela w dzienniku Librus lub za pomocą platformy Microsoft Teams.

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z matematyki (kl. 6)

Ocenianiu będzie podlegać:

 1. odpowiedź ustna w trakcie lekcji online – uczeń rozwiązuje samodzielnie zadanie (zakres: lekcja poprzednia i beiząca),
 2. kartkówki online – platforma portaltest (zakres 3 ostatnich lekcji);
 3. prace projektowe (prezentacja, film, zdjęcia)
 4. szkielety brył i inne pomoce (zdjęcia).

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z historii

Ocenianiu będą podlegać:

 1. aktywność na lekcji online
  2.  praca domowa
  3. dodatkowe prace wymagające samodzielnych poszukiwań i przemyśleń
  4. krótkie testy online 

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z religii

Ocenianiu będzie podlegać:

 1. Aktywność i zaangażowanie na lekcjach online.
 2. Terminowość w odrabianiu prac domowych.
 3. Treści i poprawność wykonywanych prac domowych/samodzielnych.
 4. Wykonywanie prac dodatkowych (dla chętnych).
 5. Udział w quizach sprawdzających wiedzę.

Zasady oceniania  w nauczaniu zdalnym z geografii

Ocenie będzie podlegać:

 1. aktywność i zaangażowanie uczniów podczas lekcji online;
 2. poprawność udzielania odpowiedzi podczas lekcji online, np. odczytywanie informacji z mapy, wykresu, tabeli;
 3. terminowość odsyłania prac;
 4. wykonanie wybranych prac domowych (np. karty pracy, zadania opisowe, prezentacje);
 5. wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych;

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z matematyki (kl. 4-5)

Zasady oceniania w trakcie zdalnej edukacji

Formy oceny:

1.Krótka informacja zwrotna, także ustna (np. to zrobiłeś prawidłowo,

  dobrze rozwiązałeś ten test, pomyśl nad tym i nad tym, dwa pytania w

  teście wymagają poprawy – poszukaj ich, informacja zwrotna

  otrzymywana po rozwiązaniu testu lub quizu na platformie Eduelo itp.)

 1. Ocena sumaryczna

Ocenie podlegać będą:

 1.  wypowiedzi ustne ucznia podczas lekcji online
 2. aktywność (zaangażowanie) na lekcji online
 3. quizy i testy rozwiązywane online na platformie Eduelo
 4. rozwiązywanie zadań dodatkowych -przesłane przez ucznia zdjęcia

    przez dziennik lub Timesa lub pocztę elektroniczną

 1. zadania domowe przesłane zdjęcia przez dziennik lub Timesa lub pocztę elektroniczną
 2. karta pracy – karta przesłana uczniom i odesłana przez ucznia przez dziennik , Timesa lub pocztę elektroniczną

Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali podczas lekcji online. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom poprzez odesłanie ich w formie elektronicznej do ucznia lub rodzica. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. Krótką informację zwrotną sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w czasie lekcji online, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Informację zwrotną uczeń otrzymuje również bezpośrednio po rozwiązaniu testu lub quizu na platformie Eduelo.

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z informatyki, muzyki i plastyki

Ocenie będzie podlegać:

 1. obserwacja pracy ucznia – poziomu zaangażowania i wiedzy podczas lekcji online,
 2. zadania praktyczne wykonane przez ucznia,
 3. quizy rozwiązywane online,
 4. przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę.

Formy oceniania:

 1. ocena sposobu realizacji i wyniku wykonania zadania domowego,
 2. informacja zwrotna (słowna przekazana podczas wideokonferencji, na czacie lub w dzienniku elektronicznym).

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z techniki

Ocenie będzie podlegać:

 1. Systematyczne wykonywanie zleconych zadań adekwatne do możliwości ucznia.
 2. Aktywność na zajęciach podczas lekcji online .
 3. Poprawność w wykonywaniu kart pracy i ich odesłanie do oceny.
 4. Zaangażowanie ucznia w zajęcia- udział w lekcji online zgodnie z zasadami( podręcznik, zeszyt, karta pracy)
 5. Jeżeli nie jest lekcja online to uczeń ma obowiązek zapoznać się z komentarzem i opisem lekcji i zgodnie z wytycznymi nauczyciela wykonać zadanie, zapoznać się z tematem tak aby na kolejnej lekcji online mógł udzielić odpowiedzi nauczycielowi oraz pokazać do kamery wykonane zadnia.
 6. Oceniane jest zaangażowanie ucznia w lekcję i jego starania. 

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z języka angielskiego.

Ocenie będzie podlegać:

 1. Aktywność podczas lekcji online.
 2. Zaangażowanie uczniów podczas lekcji.
 3. Terminowość oraz systematyczność odsyłania kart pracy.
 4. Wypowiedzi ustne podczas lekcji.
 5. Wykonywanie prac domowych, projektów oraz zada dodatkowych.

Podstawowym narzędziem będzie ocenianie kształtujące. Nauczyciel będzie stosował również ocenianie sumaryczne. Uczniowie będą informowani, że praca będzie oceniana. 

Zasady oceniania w edukacji zdalnej z wychowania fizycznego 

Ocenianiu będzie podlegać:

 1. uczestnictwo w spotkaniach lekcji on-line na Teamsach,
 2. zaangażowanie w czasie spotkań (rozmowa o ćwiczeniach w domu),
 3. możliwość wykonania zadania w czasie trwania lekcji,
 4. terminowość odsyłania nagranych filmików z wykonanymi ćwiczeniami,
 5. przygotowanie dodatkowych zadań (nagranie ich i odesłanie do nauczyciela).