REKRUTACJA DO NSP „ŻYWIOŁY” NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Terminarz rekrutacji do NSP  „Żywioły” na rok szkolny 2022/2023

Jeśli chcą Państwo przepisać dziecko do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego ,to zapraszamy do kontaktu osobistego , telefonicznego lub przez email.

10 stycznia 2022 r. – rozpoczęcie przyjmowania kwestionariuszy  rekrutacji ( dostępnych na naszej stronie internetowej – kwestionariusz rekrutacji) do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w tym zerówki na rok 2022/2023 oraz rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej do klas 2-8.

05 marca 2022 r. – dzień otwarty w szkole dla kandydatów do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych w tym zerówki od godz. 10:00 do godz. 12:00.

11 marca 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych w tym zerówki (godziny będą ustalane indywidualnie telefonicznie ).

18 marca 2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy pierwszej i zerówki na rok szkolny 2022/2023.

9 kwietnia 2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne kandydatów rekrutacji  do klas 2 – 8 (godziny będą ustalane indywidualnie telefonicznie ).

26 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji  do klas 2-8 na rok szkolny 2022/2023.

6 czerwca 2022 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej do klas 1-8 i oddziałów przedszkolnych w tym zerówki  na rok szkolny 2022 / 2023.

15 czerwca 2022 r. – ostateczny termin zamawiania mundurków (aby mieć pewność, że będą na 1 września).

25 czerwca 2022 r. – spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych zerówki z wychowawcami.

 Regulamin rekrutacji do szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ‘ŻYWIOŁY’ z oddziałami przedszkolnymi.

 

§1

1. W celu przestrzegania zasad rekrutacji, Stowarzyszenie „Integritas” pełniące funkcję

organu prowadzącego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w „ ŻYWIOŁY” w Szerominku (dalej zwanej Szkołą) powołuje Komisję Rekrutacyjną, w składzie:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Pedagog szkolny / psycholog szkolny,
 • Koordynatorzy,

2. Skład i liczebność ( minimum dwóch członków ) Komisji określa organ prowadzący Szkołę i Dyrekcja szkoły.

 

§2

 1. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:
 • wypełnienie przez Rodziców lub opiekunów prawnych (zwanych dalej Rodzicami) zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły formularza rekrutacyjnego;
 • udział dziecka i Rodziców / Rodzica w spotkaniu rekrutacyjnym, które Szkoła zorganizuje w terminie dostosowanym indywidualnie.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Komisja rekrutacyjna w porozumieniu z organem prowadzącym – Stowarzyszenie „Integritas”.

 

§3

 1. W przypadku dużej liczby kandydatów pierwszeństwo zapisu do szkoły ma kandydat:
 • którego rodzeństwo uczęszcza już do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŻYWIOŁY”,
 • który kontynuuje kształcenie w szkole (dotyczy dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego „0”),
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§4

1. Niezbędnymi warunkami procesu rekrutacji, są

 • pobranie przez rodzica / opiekuna pranego formularza rekrutacji ze strony internetowej szkoły oraz dostarczenie go do sekretariatu szkoły,
 • w przypadku opinii, orzeczenia Poradni Psychologiczno-pedagogicznej dziecka lub innego orzeczenia lekarskiego świadczącego o stanie zdrowia dziecka, dostarczenie jej kopii ( zatajenie jakichkolwiek informacji jest podstawa do zerwania umowy w trakcie jej trwania ),
 • wykaz bieżących ocen lub ksero świadectwa ukończenia klasy.
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, Umowy o kształcenie ucznia (w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły).

2. Po spełnieniu warunków zamieszczonych w pkt. 1 kandydat może rozpocząć naukę w Szkole, zostając jej uczniem.

*Dyrekcja Szkoły oraz Organ Prowadzący szkołę zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Comments are closed.