Piszę, liczę, myślę

 • WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO

  Innowacja jest częścią ogólnopolskiego programu MEN, do którego zakwalifikowana została nasza szkoła. Celem jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego oraz:

 • współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
 • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
 • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych – dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji.
 • MYŚLENIE MA ZNACZENIE

   

  – innowacja realizowana jest przez magistra filozofii, panią Martę Fronczak.

  W pracy pedagogicznej wykorzystywana jest wrodzona, dziecięca ciekawość świata. Udział w dociekaniach filozoficznych skłania uczniów do refleksji, zachęca do zadawania pytań problemowych, wydawania własnych opinii i formułowania sądów. Uczy logicznego rozumowania, wnioskowania i argumentowania uzasadniającego dane stanowisku; operowania całą posiadaną przez siebie wiedzę, a także tego, że wolno krytykować inne poglądy, ale nie osobę. Podczas zajęć dzieci doświadczają różnorodności świata i tego, że ta różnorodność jest uzasadniona. W efekcie sprzyja to kształtowaniu postawy szacunku i tolerancji dla odmienności, uczy dialogu, moralnej i intelektualnej wrażliwości.

  Udział w dociekaniach filozoficznych pomaga dzieciom rozwijać się równocześnie na trzech płaszczyznach: intelektualnej, moralnej i społecznej.

  Zadaniem realizowanym na zajęciach jest również nauka pracy zespołowej i świadome kształtowanie pozytywnych relacji w grupie.

 • WESOŁA ORTOGRAFIA

   

  – innowację realizuje pani Olga Romanowska, wychowawczyni klasy II

  Kształtowanie nawyków ortograficznych zaczyna się już w najmłodszych klasach. Edukacja przez zabawę zwiększa zainteresowanie uczniów ortografią, rozbudza zaangażowanie i motywację do pracy oraz przezwyciężania trudności. Dzięki temu, dziecko nie musi z wysiłkiem angażować uwagi lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów.

  Stosowane aktywne formy pracy sprawiają, że pokonywanie trudności staje się łatwiejsze. Innowacja wprowadza uczniów w świat słowników, uczy samodzielności i samokontroli.

 • OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

   

  – innowację realizuje pani Małgorzata Kocik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
  – Po co chcesz się nauczyć?
  – Dla oceny.
  – A ja chcę wiedzieć, by lepiej zrozumieć otaczający mnie świat.

  Celem wprowadzenia w szkole strategii oceniania kształtującego jest taka organizacja procesu edukacji, by uczniowie chcieli poznawać i rozumieć rzeczywistość, by nie zabić w nich naturalnej ciekawości świata. Ocenianie kształtujące pozwala przesunąć punkt ciężkości w edukacji z efektu końcowego, na sam proces, zwiększa efektywność kształcenia oraz motywację uczniów przez co podnosi poziom ich osiągnięć. Praca w oparciu o tę strategię pozwala na włączenie ucznia w proces edukacyjny tak, by stał się świadomym i odpowiedzialnym podmiotem w nim uczestniczącym. W ten sposób indywidualizacja kształcenia staje się faktem.