PŁATNOŚCI

Uchwała nr 7 /2021

Zarządu Stowarzyszenia Integritas

z dnia 27 maja 2021 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia INTEGRITAS z siedzibą w Szerominku na podstawie § 23 ust.1 lit. c) Statutu Stowarzyszenia postanawia co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość czesnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żywioły” w Szerominku w roku szkolnym 2021/2022 w kwocie 8 400,00 zł (osiem tysięcy czterysta złotych).

§ 2. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Komisja składająca się z przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia, Szkoły i Rady Rodziców  może ustalić z rodziną ucznia inną wysokość czesnego. (Załącznik nr 2. do pobrania)

§ 3. Zapłata czesnego może być uiszczona w całości lub rozłożona na raty ( maksymalnie 12 rat )

§ 4.1. Rodzicom, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do szkoły przyznaje się ulgi w zapłacie czesnego określone poniżej:

– na drugie dziecko z rodziny uczęszczające do szkoły przysługuje zwolnienie o 15 % (piętnaście procent) kwoty obowiązującego czesnego,

– na trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły przysługuje zwolnienie o 30 % (trzydzieści  procent) obowiązującego czesnego.

§ 4.2. Rodzina może zrezygnować ze skorzystania z ulgi.

§ 5. Ustala się bezzwrotne wpisowe do szkoły w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych).

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym z mocą obowiązującą od dnia pierwszego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (01.09.2021).

Uchwała nr 6 /2021

Zarządu Stowarzyszenia Integritas

z dnia 12 maja 2021 roku

 

 

Zarząd Stowarzyszenia INTEGRITAS z siedzibą w Szerominku na podstawie § 23 ust.1 lit. c) Statutu Stowarzyszenia postanawia co następuje:

§ 1. Ustalić wysokość czesnego dla uczniów oddziału przedszkolnego i klasy 0 w roku szkolnym 2021/2022 na kwotę 6600 zł  (sześć tysięcy sześćset złotych).

§ 2. Kwota ta obejmuje koszty wyżywienia.

§ 3. Zapłata czesnego może być uiszczona w całości lub rozłożona na maksymalnie 12 rat w wysokości 550 złotych (pięćset pięćdziesiąt złotych) każda.

§ 4. Wysokość bezzwrotnego wpisowego dla nowych uczniów wynosi 600 zł (sześćset złotych).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2021 roku.

MUNDURKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW
– LINK DO SKLEPU PONIŻEJ

MUNDURKI SZKOLNE

Dostęp do sklepu internetowego z wzorem mundurków dla naszej szkoły po wpisaniu hasła: zywioly

Sklep z mundurkami dla uczniów

HASŁO: ZYWIOLY (bez polskich znaków)

Comments are closed.